North Zone

Dr. - Bharat Singh Shekhawat (Kota)

Dr. - Bharat Singh Shekhawat (Kota)

Mobile:
E-mail: shekhawatbharat1@gmail.com

Dr. - Lalit Kumar Batra (Jaipur)

Dr. - Lalit Kumar Batra (Jaipur)

Mobile:
E-mail: dr_lalitbatra@hotmail.com

South Zone

Dr. - Abhay Matkar (Hubli)

Dr. - Abhay Matkar (Hubli)

Mobile:
E-mail: drabhaymatkar@gmail.com

Dr. - Kadiveti Udaya Kumar (Nellore)

Dr. - Kadiveti Udaya Kumar (Nellore)

Mobile:
E-mail: udayaspandana@gmail.com

East Zone

Dr. - Tophan Pati (Bhubaneswar)

Dr. - Tophan Pati (Bhubaneswar)

Mobile:
E-mail: tophanp@gmail.com

Dr. - Srikumar Mukherjee (Kolkata)

Dr. - Srikumar Mukherjee (Kolkata)

Mobile:
E-mail: skmukherjee50@gmail.com

West Zone

Dr. - Dattatreya Madhav Dhavale (Pune)

Dr. - Dattatreya Madhav Dhavale (Pune)

Mobile:
E-mail: dmdhavale@gmail.com

Dr. - Kaushik Ramakant Gupte (Surat)

Dr. - Kaushik Ramakant Gupte (Surat)

Mobile:
E-mail: guptekaushik@gmail.com

Central Zone

Dr. - Jai Prakash Narayan (Agra)

Dr. - Jai Prakash Narayan (Agra)

Mobile:
E-mail: jpny62@yahoo.co.in

Dr. - Shashi Rai (Lucknow)

Dr. - Shashi Rai (Lucknow)

Mobile:
E-mail: shashi5284@rediffmail.com