North Zone

Bharat Singh Shekhawat

Bharat Singh Shekhawat

Parshotam Dass Garg

Parshotam Dass Garg

South Zone

Suresh Kumar Gunapalli

Suresh Kumar Gunapalli

Laxmi Naresh Vadlamani

Laxmi Naresh Vadlamani

East Zone

Tophan Pati

Tophan Pati

Srikumar Mukherjee

Srikumar Mukherjee

West Zone

Kirpekar Vivek Chintaman

Kirpekar Vivek Chintaman

Arun Vishwanbharao Marwale

Arun Vishwanbharao Marwale

Central Zone

Rajeev Jain

Rajeev Jain

Vipul Singh

Vipul Singh