North Zone

Bharat Singh Shekhawat

Parshotam Dass Garg

South Zone

Suresh Kumar Gunapalli

Laxmi Naresh Vadlamani

East Zone

Tophan Pati

Srikumar Mukherjee

West Zone

Kirpekar Vivek Chintaman

Arun Vishwanbharao Marwale

Central Zone

Rajeev Jain

Vipul Singh